Monthly Archives: gener 2010

BASES CONCURS LOGOTIP ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PALLARS AEP

FINALITAT: Es convoca un concurs per trobar la imatge gràfica representativa (logotip i imagotip) de l’Associació Esportiva Pallars (AEP), així com per donar-la a conèixer i difondre-la tant en el territori estatal com internacional.

PARTICIPANTS: Podran participar totes aquelles persones interessades que reuneixin els requisits establerts en les presents bases.

INSCRIPCIONS: Els treballs es podran presentar enviant un correu a la direcció info@aepallars.com amb l’assumpte “Concurs AEP”, incloent la informació següent:

  • La imatge gràfica s’haurà d’acompanyar amb la següent informació: nom de l’autor, DNI o NIE, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

  • En el mateix correu electrònic també s’adjuntarà una breu presentació en format pdf de la imatge gràfica.

Es podrà presentar un màxim de 3 propostes.

TEMÀTICA: Ha d’inspirar-se en els esports següents: Piragüisme, alpinisme (totes les seves modalitats de l’esport a la muntanya) i esquí; en els següents elements: aigua, neu, glaç roca i muntanya; i en la missió de l’AEP que és “ la de fomentar i promocionar la pràctica de l’esport en general i del piragüisme, alpinisme-muntanya i esquí, en particular”.

El disseny ha de ser senzill i de fàcil aplicació en diferents dimensions, aplicacions i colors (pot ser en dues tintes però ha de ser possible la reproducció en blanc i negre).

DATA DE PRESENTACIÓ: La recepció dels dissenys finalitza l’1 de març de 2010 a les 23:00h. Tots les candidatures rebudes després d’aquesta data quedaran fora de concurs.

CARACTERÍSTIQUES:

  • La imatge gràfica, representació gràfica del nom i símbol, ha de contenir el següent nom: “Associació Esportiva Pallars” ó “AEP”.

  • Format: JPG i la seva corresponent versió en blanc i negre, també entregada en jpg.

  • Resolució: 200 dpi (mesura mínima: 40 mm d’amplada / mesura màxima: 210 mm d’amplada)

  • Tintes: La imatge gràfica haurà de ser ideada i presentada en qualsevol color, però amb un màxim de 2 tintes, excloent-hi els daurats i els platejats, així com els fluorescents, relleus o volums enganxats. Aquesta es lliurarà digitalment en jpg i b/n però l’original haurà de tenir exclusivament dues tintes.

  • El disseny gràfic guanyador s’haurà de cedir, tan en color com en blanc i negre en:

A) Format vectorial

B) JPG (600 dpi. mesura mínima: 40 mm d’amplada / mesura màxima: 210 mm d’amplada)

C) JPG (72 dpi. mesura mínima: 40 mm d’amplada / mesura màxima: 210 mm d’amplada)

D) Logotip i símbol aïllats en color i blanc i negre.

  • El disseny haurà de ser original i inèdit en la seva totalitat, per tant no haurà d’haver estat publicat, ni haver participat en altres concursos.

JURAT: El jurat estarà format per:

  • La Junta Directiva de l’Associació Esportiva Pallars
  • Un màxim de 3 socis de l’associació

La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

El jurat es reunirà el dia 2 de març a les 20:30 hores. El veredicte es donarà a conèixer en la pàgina web de l’AEP.

PREMI: El disseny guanyador, té una dotació econòmica de 300 euros (de la qual caldrà deduir les retencions establertes a la Llei i Reglament de la renda de les persones físiques que regeixin per l’any 2009) que correspondrà a un contracte de serveis en el que s’indicaran els condicionants establerts a aquestes bases i les corresponents al lliurament de la quantitat.

El guanyador es compromet a fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari del conjunt de la imatge gràfica i a petició de la Junta Directiva de l’AEP.

PROPIETAT: Els participants reconeixen i assumeixen que tots els drets d’explotació dels drets de propietat intel·lectual que poguessin dimanar de la creació de la imatge gràfica i logotip pertanyen en exclusiva a l’AEP. Els esmentats drets d’explotació es refereixen a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o compensació extraordinària per aquesta cessió, més enllà de l’establert com a premi per al treball del participant guanyador.

Els participants reconeixen i assumeixen que la imatge gràfica i logotip guanyador serà en exclusivitat propietat de l’AEP a tots els efectes, cedint a l’AEP el dret de la propietat industrial i el copyright.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases i de les decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada